Organisatie van Stichting Floréo

Bestuurskantoor

De eindverantwoordelijkheid ligt in handen van de directeur-bestuurder. Zijn naam is Harry Timmermans. De directeur-bestuurder vervult een leidinggevende en coördinerende rol in de organisatie. De ambtelijke en secretariële ondersteuning is in handen van Thera Schouten. Zij ondersteunt de directeur-bestuurder, is casemanager Verzuim en doet secretarieel werk voor de Raad van Toezicht, de GMR en het FMT.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit acht betrokken leden, die toezicht houden op het uitvoeren van het vastgestelde bestuursbeleid. De prioriteit ligt bij toezicht op het financiële en personele beleid. Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs op de Floréoscholen nauwgezet gevolgd. Verder stelt de Raad van Toezicht zich open voor ontmoetingen met de directeuren en overige personeelsleden van de stichting. Zij volgen met belangstelling de ontwikkelingen in het onderwijs op onze scholen en in het algemeen.

De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar en er is één inhoudelijke bijeenkomst met de GMR, het bestuurskantoor en de directeuren.

De relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder is vastgelegd in het managementstatuut.

De leden van de Raad van Toezicht zijn: Martin van Gurp (voorzitter), Rob van Leeuwen, Martin Berns, Marco van den Oever, Miguel Ritmeester en Cindy de Haas.

Floréo Management Team (FMT)

Het FMT wordt gevormd door de directeuren van de zes scholen onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder. Het FMT vormt de kern van de stichting. Schooloverstijgend  beleid wordt in vergadering voorbereid en indien mogelijk vastgesteld en bewaakt. Het FMT vergadert minimaal acht keer per jaar. Daarnaast wordt er één keer per jaar op iedere school door dit team een audit afgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van de zes Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Er is van iedere school één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding afgevaardigd. De GMR heeft advies- of beslissingsrecht op het beleid van de stichting, zoals het wettelijk is vastgelegd in het GMR-regelement.  De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar.

Administratie

De financiële en personele zaken worden uitgevoerd door Promanagement Onderwijssupport, Burgemeestersrand 59 in Delft.

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning wordt verleend door drs. Kees de Bondt, die werkzaam is onder de vlag van Groenendijk Onderwijs Consultancy, Trapezium 210 in Sliedrecht.

ANBI-status

Stichting Floréo is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). In dit document treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016