Abbenbroek, 15 januari 2020 (bijgewerkt)

Deze webpagina geeft informatie over de verschillende stappen in het proces van de beoogde  bestuurlijke fusie tussen Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Floréo, VCO De kring en Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.

1.  Aanleiding
2.  Verkenningsfase
3.  Onderzoek
4.  Besluitvorming

 

1. Aanleiding: schooldirecteuren maken zich sterk voor één schoolbestuur

De bestuurders (van PRIMOvpr, Stichting Floréo, VCO De kring en St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten) organiseerden in 2018 een eerste gezamenlijke studiedag voor schooldirecteuren met als thema: samenwerking. Op deze dag vol inspiratie waren de schooldirecteuren het roerend eens. Om meer onderwijskansen te benutten pleitten zij voor een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen.

Daarom adviseerden de directeuren aan de bestuurders om te komen tot één schoolbestuur en hiervoor plannen uit te werken. Op 16 oktober 2018 tekenden de schooldirecteuren hiervoor een eigen intentieverklaring en kregen de bestuurders deze officieel overhandigd. Klik hier voor de getekende intentieverklaring.

 

2. Verkenningsfase

Vanaf deze datum, 16 oktober 2018, startten de bestuurders officieel met een verkenningsfase. In deze verkenning gingen zij op zoek naar goede, duurzame en gedragen oplossingen vorm te komen tot één schoolbestuur. Alles wat belangrijk is voor de oplossing, zoals juridische eisen, wensen van betrokkenen, toekomstbestendigheid, mogelijkheden en beperkingen in de wetgeving, wilden de bestuurders in conceptontwerpen zorgvuldig bij elkaar brengen. Deze verkenningsfase bestaat uit de onderstaande onderdelen:

  • November 2018: bestuurders geven opdracht naar notitie met mogelijkheden
  • Januari 2019: in gesprek met toezichthouders
  • Eind januari 2019: opstellen project- en communicatieplan
  • Maart 2019: presenteren intentieverklaring aan gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en informeren achterban.

Op 18 april 2019 werd bovengenoemde traject afgesloten en tekenden de vier schoolbesturen, gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht en Beheer (toezichthouders) een intentieverklaring. Een bijzonder moment, waarbij een toost werd uitgebracht op het vergroten van de onderwijskansen voor kinderen op  Voorne-Putten. Een gebeurtenis, waarop we hopelijk later kunnen terugblikken als een moment, waarop we samen geschiedenis hebben geschreven.

Hiermee werd de verkenningsfase officieel afgerond en is het onderzoek een feit. Klik hier voor een uitgebreid verslag van de verkenningsfase.

 

3. Onderzoeksfase april t/m november 2019

Met de ondertekening van de intentieverklaring door de bestuurders, Raden van Toezicht en Beheer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’s) is het startsein gegeven voor de onderzoeksfase. In deze onderzoeksfase stellen de bestuurders zichzelf tot doel om op vier domeinen inzicht te krijgen in de effecten van de beoogde bestuurlijke fusie.

  • Governance en Identiteit
  • Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid
  • Onderwijs en Kwaliteit
  • Personeel en Financiën

In de maand mei zijn hiervoor vier werkgroepen in het leven geroepen met een brede vertegenwoordiging van de vier schoolbesturen. In de maanden juni en juli zijn de werkgroepen gestart met vergaderen en zijn er afspraken gemaakt over planning en oplevering van visiedocumenten. Ook hebben mogelijk toekomstige collega’s overeenkomsten en verschillen ontdekt.

Het onderzoek duurt tot en met november, waarna de uitkomsten worden verwerkt in de fusie effectenrapportage. Dit rapport is de basis van het besluitvormingsproces en zal naar verwachting begin december 2019 worden vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten
Een bestuurlijke fusie met als doel het benutten van onderwijskansen vraagt om een breed draagvlak. Daarom organiseren de bestuurders in deze onderzoeksfase diverse informatiebijeenkomsten voor hun achterban (medewerkers, GMR’s, toezichthouders, ouders en gemeenten).
In deze bijeenkomsten staat het ‘waarom’ van de bestuurlijke fusieplannen en het voordeel voor het onderwijs aan kinderen centraal. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en het met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Hiervoor is een veel gestelde vragenlijst opgesteld.

 

4. Besluitvorming vanaf 10 januari 2020

Op 10 januari jl. hebben wij de Fusie-Effectrapportage (FER) schriftelijk ter instemming aangeboden aan de (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het instemmingstraject. Hiervoor hebben de raden een wettelijk termijn van zes weken en kunnen zij reageren tot en met 21 februari 2020. Ook zijn we gestart met het proces van besluitvorming met de vakbonden en de Nederlandse Katholieke School Raad. In maart gaan we naar de vier gemeenten. De geplande fusiedatum is 1 augustus 2020.

De bestuurders vinden het erg belangrijk om hun achterban zo goed mogelijk te informeren over de beoogde fusieplannen. Dit doen zij door actief te communiceren. Mocht u over het fusieproces  vragen en/of suggesties hebben? Dan kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat op telefoonnummer 0181 – 39 10 40.

Om u inzicht te geven in de effecten en pluspunten van de beoogde fusie hebben we de highlights uit de FER voor u op een rijtje gezet: klik hier voor de samenvatting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.