Waarde, Missie en visie van Stichting Floréo

Waarde

De kernwaarde van Stichting Floréo is :

Groeien en ontwikkelen als uniek mens in verbondenheid.

 Missie en visie

Stichting Floréo heeft ten doel de bevordering van het onderwijs in de regio Rijnmond e.o. De stichting beoogt onderwijs te geven op katholieke grondslag, doch haar scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst.

Natuurlijk onderwijs als deel van de opvoeding

Onderwijs en opvoeding in de scholen van Stichting Floréo zijn erop gericht de kinderen te laten opgroeien tot harmonische mensen, die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling en voor hun rol in de samenleving. Stichting Floréo gaat ervan uit dat iedere leerling uniek is en sluit aan bij zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden en bij de onderwijsbehoefte die ieder kind van nature heeft. De scholen van Stichting Floréo vinden het belangrijk een veilige omgeving te bieden, waarbinnen leerlingen betekenisvolle relaties kunnen aangaan met elkaar en met de leerkrachten en waarbinnen ze gekend en gewaardeerd worden. Stichting Floréo zoekt afstemming met andere instanties die een pedagogische relatie met de leerlingen hebben.

Partner in de opvoeding van de leerlingen

Stichting Floréo is partner van de ouders en wil – met erkenning van de verantwoordelijkheid van ouders – medeverantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding. De ervaringsdeskundigheid van de ouders en de professionele deskundigheid van de scholen zijn van gelijkwaardig belang. Stichting Floréo beschouwt het als haar opdracht het partnerschap met ouders te realiseren door zowel thuis als op school aandacht voor het onderwijs te stimuleren en een goede opvoeding te inspireren. De scholen nodigen uit tot participatie en betrokkenheid. Stichting Floréo vindt het belangrijk dat de scholen open, transparant en laagdrempelig zijn.

Verbonden met de maatschappij

De scholen van Stichting Floréo staan midden in de maatschappij. Zij hebben aandacht voor de actualiteit en voor belangrijke ontwikkelingen. De scholen zijn erop gericht de leerlingen optimaal toe te rusten met kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes die nodig zijn voor het vervolgonderwijs. De scholen dragen eraan bij dat leerlingen waardevolle burgers voor onze samenleving kunnen zijn, die de waarden delen die de samenleving dragen en de normen naleven die de maatschappij stelt. De scholen van Stichting Floréo bieden daarnaast levensbeschouwelijke oriëntatie en leiden de leerlingen in in de waarden en tradities van het katholieke geloof.

Personeel als drijvende kracht

Onderwijs is mensenwerk. Voor Stichting Floréo zijn de personeelsleden het belangrijkste kapitaal waarmee zij haar opdracht moet verwezenlijken. Er is Stichting Floréo veel gelegen aan het voortdurend ontwikkelen van de professionaliteit van haar leerkrachten, zodat die de professionele ruimte op een competente manier kunnen benutten en daaraan enthousiasme en tevredenheid ontlenen. Stichting Floréo wil een lerende gemeenschap zijn, waar men met en van elkaar leert. Daarnaast vindt Stichting Floréo het van groot belang dat er persoonlijke aandacht en zorg is voor degenen die er werken.

Organisatie

De scholen van Stichting Floréo zoeken een optimale aansluiting bij de gemeenschap waarvoor zij het onderwijs verzorgen. Zij maken werk van een duidelijke profilering. De organisatie legt taken en bevoegdheden daarom zo laag mogelijk in de organisatie, geeft scholen verantwoordelijkheden en vraagt de professionals in de scholen zich te verantwoorden. Het Stichting Floréo managementteam dient ertoe gezamenlijke verantwoordelijkheid te bewerkstelligen en kennis, ervaringen en opvattingen te delen. Op deze manier werken de scholen van Stichting Floréo samen aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.