Per 01-08-2020 hebben we de handen ineen geslagen met 30 basisscholen en 700 onderwijsprofessionals en zijn we gefuseerd tot Onderwijsgroep EduMare. Dit is het resultaat van een unieke samenwerking, waarbij goed onderwijs voor ieder kind centraal staat.

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website. Voor actuele informatie over de ontwikkelingen verwijzen wij u in de tussentijd door naar de website van Onderwijsgroep PRIMOvpr.

Basisscholen slaan de handen in één voor steengoed onderwijs voor alle kinderen. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar werken alle basisscholen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne samen vanuit één organisatie, Onderwijsgroep EduMare. EduMare is een samenwerkingsbestuur en het resultaat van een unieke samenwerking die heeft geleid tot een intensief fusieproces, waaraan toezichthouders, bestuurders, directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders, medezeggenschapsraden en gemeenten hebben bijgedragen.

Steengoed onderwijs
Het proces startte in 2018 met een intentieverklaring van de 31 directeuren, waarin zij nadrukkelijk opriepen tot een verdergaande samenwerking ter verbetering van het onderwijs op Voorne-Putten en in Rozenburg. Geen concurrentie, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor steengoed onderwijs voor alle kinderen. De directeuren wilden de ruimte hebben voor een vrij verkeer van kennis en kunde, leerlingen en personeel om onderwijskansen beter te kunnen benutten. “Met de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, denk alleen al aan het leerkrachtentekort en de zorgen rondom het leesonderwijs (bijna een kwart van de 15-jarigen in ons land is laaggeletterd) kun je niet anders dan de krachten bundelen,” stellen twee van de schooldirecteuren Dick van Rijs en Sylvain Bogerd. Carin de Koning voegt daaraan toe: “Deze samenwerking is een win-win voor iedereen en daar profiteren kinderen van!”

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit
De 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in de regio, werken weliswaar samen als herkenbaar deel van een groter geheel, maar behouden de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit. Ook is er een breed palet aan onderwijsconcepten, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is. Bestuurder Henk de Kock merkt op: “Tijdens de informatieavonden voor ouders ervaarden we veel steun voor de ingezette koers, waarbij ouders wel aangaven dat behoud van de identiteit – zowel onderwijskundig als levensbeschouwelijk- een belangrijk aspect was. Ouders willen wat te kiezen hebben.”

Corona-crisis
De kracht van de samenwerking werd al duidelijk zichtbaar tijdens de recente Corona-crisis. Binnen twee dagen na de lock-down in maart waren de scholen overgeschakeld op onderwijs-op-afstand en in contact met alle kinderen. Niet alleen werd er tussen de scholen onderling intensief samengewerkt, ook de samenwerking met de kinderopvang, gemeente en ouders verliep zoals van een samenwerkingsbestuur verwacht mag worden.

Leerlingen krijgen een stem
Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het beleid van EduMare. Er wordt jaarlijks een leerlingencongres georganiseerd, waarin kinderen uit de leerlingenraden van de scholen meepraten over onderwerpen die het onderwijs en daarmee ook de wereld een beetje beter kunnen maken. Tijdens het 1e leerlingencongres dachten kinderen mee over het thema samenwerken, onder andere hoe scholen dat in dezelfde buurt meer kunnen doen.

Welkom voor ruim 7000 leerlingen
Een samenwerking van deze omvang is vrij uniek in ons land. “Vooral uniek vanwege de gedeelde visie vanuit bestuur en directeuren dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen in onze regio,” vertelt bestuursvoorzitter Ingrid van Doesburg. “Dat sterke draagvlak vanuit de directeuren en hun enorme inzet om dit proces te laten slagen, maakt dat we ongelooflijk trots zijn op onze nieuwe organisatie en staan te popelen om na de zomer te starten als EduMare.”
Voor leerlingen en leerkrachten vinden er geen direct grote zichtbare veranderingen plaats. Na de afsluiting van een uitzonderlijk en hectisch schooljaar volgt eerst een welverdiende zomervakantie voor allen. De 700 onderwijsprofessionals van EduMare verheugen zich er echter nu alweer op om alle 7000 kinderen na de vakantie weer welkom te heten op hun vertrouwde school.

Op 19 mei heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal opengaan. Op voorwaarde dat in de aankomende twee weken vast komt te staan dat dit veilig is. Om ouders en verzorgers op de hoogte te houden van het nieuws en de te zetten stappen in de komende weken, hebben wij vanmiddag onderstaande informatiebrief verspreid.
Klik hier voor de informatiebrief voor ouders
Zodra er meer bekend is, zullen wij de berichtgeving op deze pagina bijwerken.

 

Per 11 mei gaan onze scholen weer gedeeltelijk open

Update coronavirus: 29-04-2020, 16.00 uur

Sinds het kabinetsbesluit van vorige week dinsdag 21 april over de gedeeltelijke openstelling van onze scholen per 11 mei aanstaande, zijn wij aan de slag gegaan met de praktische uitwerking daarvan. Hierbij hebben wij de protocollen van het RIVM en de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs), uitgewerkt in een aantal richtlijnen voor onze reguliere basisscholen. Deze richtlijnen zijn inmiddels afgestemd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Op woensdag 29 april hebben wij onze achterban hierover geïnformeerd.

Klik hier voor de infobrief voor ouders

We kijken vol trots terug op wat onze medewerkers samen met kinderopvangpartners en ouder(s) en verzorger(s) in de afgelopen periode hebben gerealiseerd! Hierdoor hebben wij het volste vertrouwen dat het onderwijs op onze scholen ook in de komende periode (van 11 t/m 29 mei) met veel creativiteit en op een goede manier vorm zal krijgen. Zodra er meer duidelijkheid is over de periode na 29 mei, zullen wij de berichtgeving op deze website bijwerken.

 

Scholen gesloten t/m meivakantie

Update coronavirus: 09-04-2020, 16.00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet (15-03-2020), is besloten dat de scholen sluiten met ingang van maandag 16 maart. Op 31 maart is bekend gemaakt dat deze sluiting is verlengd t/m de meivakantie (initieel t/m 6 april).

Vooruitlopend op dit besluit hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang
Wij geven gehoor aan de oproep van de minister om noodopvang te bieden voor ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen, die op geen andere manier opvang hebben. Wij houden ons hierbij aan het overzicht van cruciale beroepen zoals dat door de overheid is opgesteld, zie ook: Meer informatie Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen

Ouders kunnen zich hiervoor richten tot de schooldirecteur of locatieleider en via e-mail doorgeven of zij tot deze categorie behoren. De school zal de opvang dan voor hen verzorgen.

Opvang kwetsbare doelgroepen
Per 31 maart wordt er voor kwetsbare doelgroepen gewerkt aan het open stellen van een aantal plekken voor bijzondere opvang. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben hierin de regie. Ouders die hierover meer informatie willen, kunnen daarvoor terecht bij de directeur of locatieleider van de school.

Gezamenlijke noodopvang meivakantie
Samen met de partners in kinderopvang (de Kinderkoepel en Humankind) zullen we tijdens de meivakantie (20 april t/m 4 mei) noodopvang blijven bieden. Hierbij verwijzen wij naar de voorwaarden voor deelname aan de noodopvang. Deze geldt voor gezinnen met tenminste één (1) ouder in een cruciaal beroep en die de opvang echt niet zelf kunnen regelen. Op 8 april hebben ouders via de scholen een infobrief ontvangen met daarin de vraag kenbaar te maken of zij hier gebruik van willen maken.

Klik hier voor de infobrief ouders scholen in Hellevoetsluis.
Klik hier voor de infobrief ouders scholen in Brielle.

Onderwijs op afstand
In deze crisissituatie is het doel van onderwijs op afstand vooral om kind(eren) rust en structuur te bieden. Verder is het belangrijk om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te laten verliezen. Voorlopig hebben de scholen besloten dat onze leerlingen zoveel mogelijk een herhaling krijgen van bekende lesstof. De kinderen werken zo aan een stevige basis. Ook geeft dit de kinderen zelfvertrouwen.

Daarnaast willen wij thuiswerkende ouders, die kinderen moeten begeleiden met huiswerk, niet voor een nog grotere uitdaging plaatsen. In de komende weken tot de meivakantie wordt deze lijn voortgezet.

Volgen richtlijnen Rijksoverheid
Het sluiten van onze scholen is een verregaande maatregel waar wij in Nederland nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Voor ons allemaal is dit een onwerkelijke situatie die vraagt om moeilijke beslissingen, maar we blijven onverminderd de richtlijnen volgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD en veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op de scholen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het houden van afstand tot elkaar.

Ook na 28 april gaan we waarschijnlijk niet terug naar de normale situatie. Ruim een week van te voren overlegt het kabinet over een nieuw besluit voor de periode na 28 april. In de komende weken gaan we ons alvast voorbereiden op verschillende scenario’s.

Mocht de situatie wijzigen, dan zullen wij onze achterban daarover informeren en onze website bijwerken.

Per 2 maart 2020 zijn we samen met vijf samenwerkende schoolbesturen op Voorne-Putten en Rozenburg een wervingscampagne voor nieuwe collega-leerkrachten voor onze basisscholen in de gemeentes Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Nissewaard en Rozenburg gestart.

Wij zoeken nog enkele enthousiaste, dynamische en betrokken collega’s die onze leerlingen laten schitteren.

Ben jij op zoek naar een volgende stap in jouw loopbaan? Bekijk dan snel het actuele overzicht met alle vacatures (vast, tijdelijk, fulltime en parttime) op: www.vprpool.nl.

Op 29 januari 2020 is de website van VPR Academie live gegaan. VPR Academie is het opleidingsplatform voor leerkrachten, ondersteunend personeel, locatieleiders en schooldirecteuren in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg.

Om deze onderwijsprofessionals te helpen leerlingen nog beter te excelleren biedt VPR Academie verschillende netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies, trainingen en opleidingen. 

De website geeft informatie over de academie en biedt een overzicht van alle bijeenkomsten die de academie in het lopende schooljaar organiseert. De bijeenkomsten kunnen via het hoofdmenu ‘Activiteiten’ of via de groene button ‘Bekijk het aanbod’ op de home pagina worden opgezocht. Tevens is er een totaaloverzicht beschikbaar via de jaarkalender.

Op woensdag 15 januari jl. organiseerde de HRM-afdeling van de vier samenwerkende schoolbesturen (Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, VCO De Kring en Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten) een intern loopbaanevent voor alle medewerkers. Zij lieten zich informeren en inspireren over de ontwikkel- en groeimogelijkheden binnen de vier schoolbesturen en de daaronder vallende 31 scholen. Het event was succesvol en kende een mooie opkomst.

Inspiratie, informatie en netwerken

Meer dan 150 collega’s kwamen naar het Event op het bestuurskantoor in Abbenbroek. Het programma bestond uit verschillende onderdelen en was dynamisch van opzet. Zo was er in de raadszaal een inspiratiemarkt. Hier kon je rondlopen en vragen stellen over de VPR Academie, loopbaanmogelijkheden binnen onze 31 scholen en het begeleidingstraject voor startende leerkrachten. Ook werd er volop genetwerkt met schooldirecteuren en andere collega’s.

Opleidingen via VPR Academie

Karine Verwoest, expert train the trainer bij VPR Academie, kon rekenen op volle zalen. Ze gaf maar liefst drie presentaties en vertelde over de opleidingsmogelijkheden bij de VPR Academie. Daarnaast lanceerde ze de interne wervingscampagne voor trainers voor het schooljaar 2020-2021.

 • Trainer Klaskit
 • Trainer Teach like a champion
 • Trainer Woordenschat/NT2

Verder maakte Karine een primeur bekend dat, naar alle waarschijnlijkheid, volgende week de nieuwe website van de VPR Academie ‘live’ zal gaan.

Begeleiding en werk via VPR Pool

Ook Peter Bolland, van de VPR Pool, kon rekenen op een mooie opkomst bij zijn twee presentaties. Als kwartiermaker weet hij als geen ander te vertellen wat de voordelen zijn van de pool. Op een interactieve manier vertelde hij over zijn ervaringen en dat hij voor het komende jaar veel mensen nodig heeft voor de VPR Pool. Daarbij werd ook het begeleidingstraject voor jonge leerkrachten en zij-instromers  toegelicht.

Al met al kunnen we terugblikken op een energieke en succesvolle loopbaanmiddag!

Abbenbroek, 15 januari 2020 (bijgewerkt)

Deze webpagina geeft informatie over de verschillende stappen in het proces van de beoogde  bestuurlijke fusie tussen Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Floréo, VCO De kring en Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.

1.  Aanleiding
2.  Verkenningsfase
3.  Onderzoek
4.  Besluitvorming

 

1. Aanleiding: schooldirecteuren maken zich sterk voor één schoolbestuur

De bestuurders (van PRIMOvpr, Stichting Floréo, VCO De kring en St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten) organiseerden in 2018 een eerste gezamenlijke studiedag voor schooldirecteuren met als thema: samenwerking. Op deze dag vol inspiratie waren de schooldirecteuren het roerend eens. Om meer onderwijskansen te benutten pleitten zij voor een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen.

Daarom adviseerden de directeuren aan de bestuurders om te komen tot één schoolbestuur en hiervoor plannen uit te werken. Op 16 oktober 2018 tekenden de schooldirecteuren hiervoor een eigen intentieverklaring en kregen de bestuurders deze officieel overhandigd. Klik hier voor de getekende intentieverklaring.

 

2. Verkenningsfase

Vanaf deze datum, 16 oktober 2018, startten de bestuurders officieel met een verkenningsfase. In deze verkenning gingen zij op zoek naar goede, duurzame en gedragen oplossingen vorm te komen tot één schoolbestuur. Alles wat belangrijk is voor de oplossing, zoals juridische eisen, wensen van betrokkenen, toekomstbestendigheid, mogelijkheden en beperkingen in de wetgeving, wilden de bestuurders in conceptontwerpen zorgvuldig bij elkaar brengen. Deze verkenningsfase bestaat uit de onderstaande onderdelen:

 • November 2018: bestuurders geven opdracht naar notitie met mogelijkheden
 • Januari 2019: in gesprek met toezichthouders
 • Eind januari 2019: opstellen project- en communicatieplan
 • Maart 2019: presenteren intentieverklaring aan gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en informeren achterban.

Op 18 april 2019 werd bovengenoemde traject afgesloten en tekenden de vier schoolbesturen, gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht en Beheer (toezichthouders) een intentieverklaring. Een bijzonder moment, waarbij een toost werd uitgebracht op het vergroten van de onderwijskansen voor kinderen op  Voorne-Putten. Een gebeurtenis, waarop we hopelijk later kunnen terugblikken als een moment, waarop we samen geschiedenis hebben geschreven.

Hiermee werd de verkenningsfase officieel afgerond en is het onderzoek een feit. Klik hier voor een uitgebreid verslag van de verkenningsfase.

 

3. Onderzoeksfase april t/m november 2019

Met de ondertekening van de intentieverklaring door de bestuurders, Raden van Toezicht en Beheer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’s) is het startsein gegeven voor de onderzoeksfase. In deze onderzoeksfase stellen de bestuurders zichzelf tot doel om op vier domeinen inzicht te krijgen in de effecten van de beoogde bestuurlijke fusie.

 • Governance en Identiteit
 • Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid
 • Onderwijs en Kwaliteit
 • Personeel en Financiën

In de maand mei zijn hiervoor vier werkgroepen in het leven geroepen met een brede vertegenwoordiging van de vier schoolbesturen. In de maanden juni en juli zijn de werkgroepen gestart met vergaderen en zijn er afspraken gemaakt over planning en oplevering van visiedocumenten. Ook hebben mogelijk toekomstige collega’s overeenkomsten en verschillen ontdekt.

Het onderzoek duurt tot en met november, waarna de uitkomsten worden verwerkt in de fusie effectenrapportage. Dit rapport is de basis van het besluitvormingsproces en zal naar verwachting begin december 2019 worden vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten
Een bestuurlijke fusie met als doel het benutten van onderwijskansen vraagt om een breed draagvlak. Daarom organiseren de bestuurders in deze onderzoeksfase diverse informatiebijeenkomsten voor hun achterban (medewerkers, GMR’s, toezichthouders, ouders en gemeenten).
In deze bijeenkomsten staat het ‘waarom’ van de bestuurlijke fusieplannen en het voordeel voor het onderwijs aan kinderen centraal. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en het met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Hiervoor is een veel gestelde vragenlijst opgesteld.

 

4. Besluitvorming vanaf 10 januari 2020

Op 10 januari jl. hebben wij de Fusie-Effectrapportage (FER) schriftelijk ter instemming aangeboden aan de (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het instemmingstraject. Hiervoor hebben de raden een wettelijk termijn van zes weken en kunnen zij reageren tot en met 21 februari 2020. Ook zijn we gestart met het proces van besluitvorming met de vakbonden en de Nederlandse Katholieke School Raad. In maart gaan we naar de vier gemeenten. De geplande fusiedatum is 1 augustus 2020.

De bestuurders vinden het erg belangrijk om hun achterban zo goed mogelijk te informeren over de beoogde fusieplannen. Dit doen zij door actief te communiceren. Mocht u over het fusieproces  vragen en/of suggesties hebben? Dan kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat op telefoonnummer 0181 – 39 10 40.

Om u inzicht te geven in de effecten en pluspunten van de beoogde fusie hebben we de highlights uit de FER voor u op een rijtje gezet: klik hier voor de samenvatting.

Wat kan een leerkracht goed en hoe wil hij die talenten benutten? De zes basisscholen die vallen onder Stichting Floréo willen hun medewerkers daar op een nieuwe manier naar laten kijken. Hun ‘Sterke Punten Aanpak’ viel in oktober in de prijzen. De scholen krijgen 15 duizend euro om het plan uit te werken.

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) zogenoemde  challenges om vernieuwing op werkgebied te stimuleren. Dit jaar stelt de organisatie 65 duizend euro ter beschikking om een impuls te geven aan HR-beleid waarin kwaliteiten centraal staan. Een van de winnaars is de Stichting Floréo in de regio Rijnmond. De projectgroep, bestaande uit HR-adviseur Thera Schouten, een schoolleider en een leerkracht, laat zich ondersteunen door Martine Maes van bureau Interventures. Zij gaan de Sterke Punten Aanpak in januari 2019 introduceren bij de zes aangesloten basisscholen.

Waarom denkt u dat uw plan eruit springt?

Thera Schouten

Thera Schouten: ‘De jury vindt onze aanpak onder meer maatschappelijk relevant vanwege het nijpende personeelstekort en de werkdruk in het onderwijs. Deze basisscholen willen kijken hoe ze hun leerkrachten en andere medewerkers gemotiveerd binnenboord kunnen houden. Door de nadruk te leggen op hun positieve punten kan de Sterke Punten Aanpak hier een impuls aan geven. Deze denkwijze is nog niet gebruikelijk in het onderwijs. Onze schoolleiders zijn begin dit schooljaar ook begonnen
Thera Schouten met een training waarderend leiderschap.’

Hoe wilt u meer samenwerking stimuleren?

Martine Maes

Martine Maes: ‘Als leerkrachten van elkaar weten waar ze extra goed in zijn, kunnen ze elkaar daarin aanvullen. Waarom zou iedereen hetzelfde moeten kunnen? Een juf die briljant is in het geven van rekeninstructies kan ook in andere klassen invliegen. Een meester die leuk gitaar speelt, kan ook de muziekles van een collega overnemen die daar weinig gevoel voor heeft. Dat maakt het werk meteen gevarieerder – en dat is weer goed voor de duurzame inzetbaarheid.’ Martine Maes

Thera Schouten: ‘We willen ook bevorderen dat de scholen samenwerken met buurtscholen en leerkrachten bij elkaar in de les komen kijken of samen lesgeven. Omdat een van de scholen geen leerkracht kon vinden voor groep 8, zijn twee klassen dit jaar samengevoegd. De leerkracht werkt nu samen met een onderwijsassistent. Zij moeten goed op elkaar afstemmen hoe ze veertig leerlingen maatwerk kunnen leveren. Het is dan handig om van elkaar te weten wat ze goed kunnen.’

Hoe komen ze daar achter?

Thera Schouten: ‘We gaan werken met de methodiek ‘Waarderend onderzoeken’ (Appreciative Inquiry). In groepen van zes gaan medewerkers een aantal vragen beantwoorden over hun talenten en loopbaanontwikkeling. Startend bij de vraag wat ze goed kunnen, gaan ze hun kwaliteit uitvergroten in een droombeeld. Wat kunnen ze concreet doen om het droombeeld dichterbij te halen en welke acties passen daarbij in de dagelijkse praktijk?’

Martine Maes: ‘Ik heb eerder aan een vergelijkbaar project meegewerkt bij een kenniscentrum in de publieke sector. Daar heb ik gemerkt dat medewerkers er vaak aan moeten wennen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. Het is ook wel makkelijk om af te wachten welke training HR inkoopt. Een opleiding kan dan wel goed zijn voor de organisatie, maar niet passen bij een individuele medewerker.’

Is iedereen meteen te porren voor de nieuwe aanpak?

Thera Schouten: ‘Ik hoop dat het enthousiasme van de schoolleiders en mij overslaat. We krijgen veel steun van het bestuur dat openstaat voor vernieuwing. Deelname is niet verplicht, maar ik hoop dat medewerkers van de verschillende scholen zich opgeven. Een aandachtspunt is wel de planning. We zorgen dat medewerkers hier in hun werktijd – die toch al goed gevuld is – mee aan de gang kunnen.’

Kunt u al iets zeggen over het effect van deze aanpak?

Martine Maes: ‘Bij het kenniscentrum zijn we in 2016 begonnen en het programma loopt nog steeds. Uit tussentijdse evaluaties blijkt dat het zelfvertrouwen groeit doordat er meer aandacht is voor ieders kwaliteiten. Medewerkers waarderen het dat ze meer werk kunnen doen waar ze goed in zijn in plaats van werk dat automatisch op hen afkomt. Door het project leren ze meer collega’s kennen; ze zoeken elkaar nu meer op. Ze zijn blij met de stok achter de deur om vaker na te denken over hun loopbaanontwikkeling. En HR kan nu beter inspelen op de wensen van medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van bijscholing.’